Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

a. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF S.A.) z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297, o kapitale zakładowym w wysokości 372.000.000 zł (opłaconym w całości), NIP 527-264-39-21, informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania oraz pracowników i współpracowników kontrahenta podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem Umowy.

b. PGF S.A. w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@pgf.com.pl.

c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. kontaktu z osobą fizyczną.

d. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesyłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

e. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne PGF S.A., świadczące usługi związane z bieżącą działalnością PGF S.A. – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

f. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

g. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

h. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do PGF S.A. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.