Ogłoszenia Spółki

18.01.2021r.

Informujemy, że  w związku z obowiązkiem nałożonym na Spółkę na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 1798) Spółka w dniu 24.09.2020 r. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako: PKO BP BM) z siedzibą w Warszawie, ul. Popławska 15, 02-515 Warszawa,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że przez PKO BP BM będzie prowadzony rejestr akcjonariuszy w imieniu i na rzecz Spółki, a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, tj. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. PKO BP BM jest również upoważnione do wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy. Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PKO BP BM upoważniona jest do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 roku prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z PKO BP BM , do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Zarządem Spółki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Data: 15.12.2020 r.

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU I UZGODNIENIU PLANU PODZIAŁU 

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 r. nastąpiło sporządzenie oraz uzgodnienie pomiędzy Zarządem Spółki Dzielonej POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471297, NIP: 5272643921, REGON: 142726149, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 372 000 000,00 PLN („Spółka Dzielona”) a Zarządem Spółki PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805004, NIP: 9472000785, REGON: 384449863, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 7 000 000,00 PLN („Spółka Przejmująca”).

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej KSH), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, polegających na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych oraz obrocie hurtowym środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt. 

Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Spółka Dzielona nie jest postawiona w stan likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku, nie jest spółką w upadłości ani nie toczy się wobec niej postępowanie restrukturyzacyjne, tym samym może podlegać podziałowi.

W wyniku podziału nie zostaną dokonane żadne zmiany w statucie Spółki Dzielonej.

Pozostała po podziale poprzez wydzielenie część majątku Spółki Dzielonej będzie również stanowić odrębny ZCP zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka Dzielona jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, posiadając 100% udziałów każdy o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych).  

Na skutek wydzielenia ZCP i wniesienia go do Spółki Przejmującej, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 8 500 000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych udziałów w ilości 85 000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 8 500 000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Udziały zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej tj. przez Pelion S.A. 

Powyższe oznacza, że po dokonaniu Podziału stosunek posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będzie wyglądał następująco: 

– Pelion SA z siedzibą w Łodzi – 85 000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 8 500 000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych), 

– Polska Grupa Farmaceutyczna SA z siedzibą w Łodzi – 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 7 000 000 zł (siedem milionów złotych). 

Stosunek posiadanych udziałów w Spółce przejmującej po zarejestrowaniu podziału będzie wyglądał następująco: 55/45 (Pelion SA do Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA).  

Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.      

 

Plan podziału Spółki PGF S.A.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

 

 

Data: 9.12.2020 r.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2109 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres siedziby: ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź) w terminie do dnia 26 lutego 2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zostanie potwierdzone pokwitowaniem, które zostanie wydane Akcjonariuszowi.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że złożenie dokumentów akcji w Spółce jest niezbędne w celu przeprowadzenia wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji Spółki polegającej na zastąpieniu dokumentowej formy akcji zapisem cyfrowym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie informujemy, że mocą uchwały nr 22 podjętej w dniu 17 kwietnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.

Zaznaczamy również, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

 

Data: 17.11.2020 r.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2109 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres siedziby: ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź) w terminie do dnia 26 lutego 2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zostanie potwierdzone pokwitowaniem, które zostanie wydane Akcjonariuszowi.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że złożenie dokumentów akcji w Spółce jest niezbędne w celu przeprowadzenia wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji Spółki polegającej na zastąpieniu dokumentowej formy akcji zapisem cyfrowym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie informujemy, że mocą uchwały nr 22 podjętej w dniu 17 kwietnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.

Zaznaczamy również, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

Data: 27.10.2020 r.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2109 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres siedziby: ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź) w terminie do dnia 26 lutego 2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zostanie potwierdzone pokwitowaniem, które zostanie wydane Akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że złożenie dokumentów akcji w Spółce jest niezbędne w celu przeprowadzenia wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji Spółki polegającej na zastąpieniu dokumentowej formy akcji zapisem cyfrowym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie informujemy, że mocą uchwały nr 22 podjętej w dniu 17 kwietnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.

Zaznaczamy również, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

 

Data: 09.10.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2109 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres siedziby: ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź) w terminie do dnia 26 lutego 2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zostanie potwierdzone pokwitowaniem, które zostanie wydane Akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że złożenie dokumentów akcji w Spółce jest niezbędne w celu przeprowadzenia wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji Spółki polegającej na zastąpieniu dokumentowej formy akcji zapisem cyfrowym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie informujemy, że mocą uchwały nr 22 podjętej w dniu 17 kwietnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.

Zaznaczamy również, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

Data: 22.09.2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE


Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2109 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka wzywa Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres siedziby: ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź) w terminie do dnia 26 lutego 2021r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce zostanie potwierdzone pokwitowaniem, które zostanie wydane Akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że złożenie dokumentów akcji w Spółce jest niezbędne w celu przeprowadzenia wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji Spółki polegającej na zastąpieniu dokumentowej formy akcji zapisem cyfrowym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie informujemy, że mocą uchwały nr 22 podjętej w dniu 17 kwietnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.

Zaznaczamy również, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.