Raporty okresowe
PGF SA raport kwartalny III kwartał 2020
GK PGF Skolidowany raport kwartalny III kwartał 2020
PGF S.A. Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020
PGF S.A. Raport półroczny I półrocze 2020
GK PGF Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020
GK PGF Skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2020
PGF S.A. Raport kwartalny I kwartał 2020
GK PGF Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2020
GK PGF Skonsolidowany raport półroczny za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2019 roku
GK PGF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019
GK PGF Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019
GK PGF Sprawozdanie z działalności 2019
GK PGF Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2019 roku
Pismo Prezesa Zarządu PGF SA 2019
PGF S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansoweza pierwsze półrocze 2019 roku
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego PGF S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGF
Sprawozdanie z działalności PGF S.A. za 2018 rok
PGF S.A. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie z działalność GK PGF za 2018 rok
GK PGF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Raporty bieżące EBI
Raporty bieżące ESPI