Polityka antykorupcyjna PGF

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ S.A.

WPROWADZENIE
W trosce o zaufanie partnerów biznesowych i wizerunek Spółki, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. stosuje politykę zapobiegania korupcji we wszystkich aspektach działalności i relacji z Kontrahentami.

Dokumentem regulującym obszar przeciwdziałania korupcji w Spółce jest Polityka Antykorupcyjna Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Polityka antykorupcyjna Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. uwzględnia dobre praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom o charakterze korupcyjnym.

CEL
Naszym dążeniem jest zapewnienie uczciwych warunków prowadzenia biznesu oraz zarządzanie ryzykiem wystąpienia korupcji, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych Spółki.

Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, zarówno o charakterze materialnym jak i niematerialnym, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz PGF S.A.

Polityka Antykorupcyjna ma na celu zapobieganie korupcji we wszystkich obszarach działalności Spółki oraz zabezpieczenie interesów gospodarczych PGF S.A., a w szczególności:

– wdrożenie zasad postępowania zwiększających bezpieczeństwo antykorupcyjne,
– przeciwdziałanie i wykrywanie zdarzeń o charakterze korupcyjnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowych i proceduralnych,
– identyfikowanie zagrożeń, ocenę ryzyka i podejmowanie działań chroniących interesy gospodarcze Spółki,
– wprowadzenie zasad kontroli.

NASZE ZOBOWIĄZANIA
Nie tolerujemy zachowań korupcyjnych służących osiągnięciu korzyści finansowej lub osobistej,
a w szczególności:

– oferowania, przekazywania lub przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych, pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu czy pod inną postacią niematerialną,
– faworyzowania Partnerów Biznesowych w sposób nieznajdujący obiektywnego uzasadnienia,
– faworyzowania, nepotyzmu lub innych niedozwolonych praktyk w relacjach pracowniczych, a w szczególności w procesie zatrudniania, wynagradzania i premiowania pracowników,
– niewłaściwego dysponowania mieniem Spółki,
– organizowania, udziału w imprezach rozrywkowych lub kulturalnych związanych z relacją biznesową, w sposób wykraczający poza ogólnie przyjęte zwyczaje
– przekazywania darowizn na cele polityczne.

– Przeciwdziałamy zdarzeniom o charakterze korupcyjnym poprzez przestrzeganie wartości
i standardów postępowania przyjętych w Spółce,
– Unikamy konfliktów interesów i sytuacji rodzących poczucie zobowiązania, wzajemności
lub stronniczości,
– Przestrzegamy obowiązujących zasad przyjmowania i wręczania upominków oraz zasad dotyczących udziału w spotkaniach biznesowych,
– Szkolimy pracowników z zakresu ryzyk korupcyjnych i postaw etycznych,
– Rozwijamy kulturę sygnalizowania nieprawidłowości przez pracowników poprzez wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń.