Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny
W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
 

1. Kto jest Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi– Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471297, NIP: 527-264-39-21. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź pod nr telefonu.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pgf.com.pl

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora w tym Spółki z grupy PELION S.A. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3, 91-342 Łódź oraz podmioty którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

4. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

5. Informacja o prawach podmiotu danych

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt z powołanym u Administratora – Inspektorem Ochrony Danych poprzez skrzynkę e-mail: iod@pgf.com.pl

6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Formularz kontaktowy

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

Klienci / Kontrahenci

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działaniami dotyczącymi zawierania umów z dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Monitoring wizyjny

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Monitoring wizyjny prowadzony jest z celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Zapisy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 30 dni.